Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

Broer (22) ontvankelijk in verzoek tot omgang met zijn minderjarige zus (15).

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-03-2018 (pub. 14-03-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2325
Sprake van nauwe persoonlijke betrekking. Verzoek echter afgewezen ogv art. 1:377a lid 3 onder d BW.

HR: draagkracht niet gelijkelijk over alle kinderen verdelen

Hoge Raad 09-03-2018 (pub. 09-03-2018), ECLI:NL:HR:2018:314
Oordeel van hof dat draagkracht van man gelijkelijk over zijn 6 kinderen dient te worden verdeeld is onjuist. Behoefte van kinderen uit de andere relaties en draagkracht moeders van belang.

Moet zaaddonor met Asperger wensmoeders informeren?

Gerechtshof Den Haag 12-12-2017 (pub. 08-03-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:4138
Zaaddonor met Asperger handelt onrechtmatig door wensmoeders niet te informeren over zijn aandoening. De vrouw die wensmoeders wel informeerde handelde niet onrechtmatig jegens de man.

Vervangende toestemming voor verhuizing - reisafstand wordt 3,5 uur

Rechtbank Den Haag 01-03-2018 (pub. 08-03-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:2439
Factoren o.m. jeugdige leeftijd waarop vrouw moeder werd (18), korte tijd van samenwonen met vader, en daardoor kan zij familiebedrijf mede runnen en zich naast moederschap verder ontwikkelen.
KI
Hoge Raad 17-01-2014 (pub. 17-01-2014), ECLI:NL:HR:2014:91
Kinderen; Omgang/zorgregeling
Familierecht. Belang van het kind en het recht op omgang. Met gezag belaste ouder weigert stelselmatig en zonder goede gronden mee te werken aan omgangsregeling tussen kind en andere ouder. Taak rechter om te bevorderen dat omgangsregeling tot stand komt. Art. 8 EVRM, art. 9 lid 3 IVRK en art. 24 lid 3 EU-Handvest. Art. 1:377a BW.
KI
Rechtbank 's-Hertogenbosch 10-06-2008 (pub. 16-09-2010), ECLI:NL:RBSHE:2008:BN6040
Kinderen; Herroeping adoptie
De rechtbank is van oordeel dat de man ontvankelijk is in zijn verzoek tot herroeping adoptie ondanks het feit dat het verzoek niet binnen de daartoe in artikel 1:231 lid 2 BW gestelde termijn is ingediend. De beperking van de termijn waarbinnen een verzoek tot herroeping van de adoptie kan worden ingediend als bedoeld in artikel 1:231 lid 2 BW is te beschouwen als een bij wet voorziene inmenging door het openbaar gezag in het recht op privé- en familie- en gezinsleven van de man (artikel 8 EVRM) en niet noodzakelijk ter beschermi...
ALKI
Rechtbank Breda 19-11-2009 (pub. 10-06-2010), ECLI:NL:RBBRE:2009:BM7254
Alimentatie; Kinderen; Duomoeder
De beperking tot mannelijke levensgezel van de moeder in artikel 1:394 BW wordt in onderhavig geval buiten toepassing gelaten. Het verschil in behandeling tussen kinderen van een moeder met een mannelijke dan wel vrouwelijke levensgezel, die heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad, moet - gelet op ontwikkelingen in samenleving en wetgeving - in strijd worden geacht met het bepaalde in artikel 26 IVBPR. De duomoeder is onderhoudsplichtig en het verzoek tot vaststelling van een onderho...
Info