Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. dr. Myriam Lückers

Advocaat-Generaal
bij de Hoge Raad

Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons)

Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie. Daar kan de rechts­praktijk haar voordeel mee doen.

De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. Jan Wouter Alt)

Uit twee beschikkingen van de Hoge Raad van 4 december 2015 volgt dat de rechter kan afwijken van de richtlijnen van het Rapport Alimentatienormen. Cassatieadvocaat Jan Wouter Alt belicht wat dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen meebrengt.

De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum)

Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen, mede bezien in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek over dit onderwerp.

Prejudiciële vragen alleenstaande-ouderkop procesrechtelijk bezien
(Mr. Mirella Peletier)

Cassatieadvocaat Mirella Peletier gaat vanuit een procesrechtelijk perspectief in op de twee Haagse zaken waarin prejudiciële beslissingen over de alleenstaande-ouderkop aan de Hoge Raad zijn voorgelegd.

Over vuistregels en richtlijnen bij de vaststelling van alimentatie
(Mr. Jan Wouter Alt)

Het is mooi dat instanties en werkgroepen hebben berekend wat in een bepaald geval mogelijk een behoefte is, maar als die behoefte in een concreet geval afwijkt, mag de rechter niet de vuistregel of de tabel laten prevaleren. Mijn verwachting is dat de Hoge Raad daar een streep door zal halen.

Proceskostenveroordeling wegens nodeloos procederen

Rechtbank Noord-Nederland 11-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1462
Overeenstemming partijen, maar advies advocaat om niet te tekenen. Zou de advocaat sieren als hij proceskostenveroordeling van zijn cliënte voor zijn rekening neemt.
Rechtbank Amsterdam 27-06-2016 (pub. 19-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2016:9965
Proceskostenveroordeling: niet voldoende getracht de zaak buiten rechte op te lossen, waardoor gedaagde op kosten is gejaagd, terwijl eiser met een toevoeging procedeert.

Onduidelijkheid over dag van de uitspraak

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-04-2018 (pub. 18-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3231
Conclusie Hof: uitspraak pas ná uiterste verlengingsdatum OTS/UHP openbaar gemaakt. Noot: datum van plaatsen van handtekening lijkt (nogal) af te wijken van datum naast de handtekening.

Stramien voor Skypecontacten

Rechtbank Noord-Holland 12-04-2018 (pub. 16-04-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:3086
Voorzieningenrechter legt vast stramien op voor tot stand brengen Skypecontact vader met kind, zodat in vervolg kan worden vastgesteld aan wiens nalatigheid het is toe te schrijven als Skypecontacten tussen de vader en [kind] niet tot stand zijn gekomen.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-06-2013 (pub. 21-06-2013), ECLI:NL:GHSHE:2013:CA3997
Alimentatie; Ingangsdatum kinderalimentatie; Proceskostenveroordeling; Familieprocesrecht
Afwijzing van de verzoeken van de man in hoger beroep en veroordeling van de man in de eigen kosten van de vrouw, die op basis van een toevoeging procedeerde. Het instellen c.q. het doorzetten van het hoger beroep was zinloos, omdat de vrouw kenbaar had gemaakt de bezwaren van de man volledig te willen honoreren (artikel 289 jo. 362 Rv).
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-06-2013 (pub. 21-06-2013), ECLI:NL:GHSHE:2013:CA3995
Hoger beroep; Dagvaarding of verzoekschrift; Familieprocesrecht; Alimentatie
Art. 69 Rv misbruik van rechtArt. 359 Rv jo. 278 RvNiet-ontvankelijk
ALFP
Gerechtshof Den Haag 02-07-2013 (pub. 24-07-2013), ECLI:NL:GHDHA:2013:2805
Dagvaarding of verzoekschrift; Executie / inning; Bewijsrecht; Familieprocesrecht; Alimentatie
Alimentatiegeschil. Vrouw vraagt verklaring voor recht omtrent omvang alimentatie achterstand. Beroep op verrekenposten welke met name hun grondslag vinden in ongerechtvaardigde verrijking van de vrouw.
Info